Voorwaarden en condities van deelname aan de SMA TS4-R Verkoopwedstrijd

1.       Algemeen

SMA Solar Technology AG (SMA) nodigt PV-installateurs uit om deel te nemen aan de verkoopwedstrijd voor SMA TS4-R producten. De wedstrijd is een vrijwillige promotie, die de installatie van TS4-R onderdelen op unieke wijze beloont. Als onderdeel van de verkoopwedstrijd kunnen deelnemende bedrijven vouchers krijgen, indien ze hun gekochte en geïnstalleerde TS4-R onderdelen registreren, krijgen ze ook de mogelijkheid om kaartjes te winnen voor een exclusief evenement. Deze algemene voorwaarden en condities bevatten de regels voor deelname aan de verkoopwedstrijd en de omvang van de prijs die door SMA wordt uitgeloofd als onderdeel van deze beperkte promotie.

2.       Deelnemers

In principe kunnen alle bedrijven die de TS4-R onderdelen zelf installeren en aan eindgebruikers verkopen deelnemen aan de verkoopwedstrijd voor professionele PV-bedrijven. Hieronder worden verstaan specialisten in zonnetechniek, zonne-energie specialisten en aanverwante bedrijven. Bedrijven met hun hoofdkwartier in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland komen in aanmerking voor deelname. Deelnemende bedrijven worden duidelijk geïdentificeerd aan de hand van hun BTW-nummer. Eindgebruikers, handelaars, andere distributeurs, en concurrenten van SMA zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. SMA heeft het recht om gegadigden af te wijzen tenzij bepalingen van dwingend recht dit verhinderen. SMA zal de gegadigde meteen in kennis stellen van de afwijzing.

3.       Deelnemende gebieden en taal

De verkoopwedstrijd beperkt zich tot de gebieden van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland. Promotiemateriaal wordt uitsluitend uitgebracht in het Engels voor het Verenigd Koninkrijk, in het Frans voor Frankrijk en België en in het Nederlands voor België en Nederland.

4.       Registratie

Inschrijving en deelname zijn alleen toegestaan als bedrijf, met gebruikmaking van het bedrijfsadres. Alleen wettelijk bevoegde vertegenwoordigers van het bedrijf of vertegenwoordigers benoemd door middel van een volmacht (bvb. directeuren, bevoegde agenten) zijn gerechtigd tot inschrijving. Indien een rechtspersoon inschrijft, dient een natuurlijk persoon benoemd te worden om op te treden als de verantwoordelijke contactpersoon voor de verkoopwedstrijd. De benoemde persoon moet gemachtigd zijn om de gegevens van de deelnemer te beheren.

Door inschrijving bevestigen potentiële deelnemers dat ze gerechtigd zijn tot inschrijving en dat alle verstrekte informatie juist is. Deelnemers verplichten zich om direct kennis te geven van eventuele wijzigingen in hun inschrijfgegevens.

4.1.     Inschrijvingsprocedure

U kunt zich inschrijven voor deelname via www.SMA-UK.com/action voor het Verenigd Koninkrijk, www.SMA-France.com/action voor Frankrijk en de Franstaligen in België, www.SMA-Benelux.com/action voor Nederland en de Nederlandstaligen in België. Het uiterste moment voor inschrijving is 31 december 2017 om 11.59 uur.

4.2.     Promotiemededelingen

Mededelingen inzake de inhoud van de verkoopwedstrijd worden voornamelijk per e-mail verstuurd. Deelnemende bedrijven gaan akkoord met het gebruik van de verstrekte contactgegevens.

5.       Voorwaarden van de verkoopwedstrijd

Het aantal gekochte en geïnstalleerde TS4-R-M, TS4-R-S en TS4-R-O wordt in aanmerking genomen. Andere onderdelen, zoals de Cloud Connect Advanced communicatie-eenheden worden uitgesloten van de verkoopwedstrijd. De promotie loopt van 1 augustus 2017 tot 31 december 2017 (factuurdatum).

5.1.     Prijsschaal

Afzonderlijke prijzen: deelnemende bedrijven ontvangen een voucher ter waarde van € 20 voor iedere 50 TS4-R onderdelen die ingeschreven worden. De procedure betreft de som van alle TS4-R onderdelen. De functie van de onderdelen is niet relevant. Een beschrijving van de afzonderlijke prijzen is te vinden in artikel 6.1. Afzonderlijke prijzen.

Hoofdprijs: de bedrijven met het hoogste aantal onderdelen winnen een VIP-dag voor twee personen op de Nürburgring. Een overzicht van de winnaars per land kan gevonden worden in artikel 6.2. Hoofdprijs.

5.2.     Promotieperiode

De promotie is beperkt tot de periode tussen 1 augustus 2017 en 31 december 2017. Deelnemers kunnen tijdens deze periode te allen tijde meedoen. De datum op de ingediende factuur is de geldigheidsdatum voor de inschrijving van TS4-R onderdelen. De uiterste datum voor indiening van facturen is 14 januari 2018 om 11.59 uur.

5.3.     Indiening facturen

Alle onderdelen waarvoor een geldige factuur is ingediend bij SMA worden in aanmerking genomen. Ieder onderdeel mag maar eenmaal worden ingediend.

Ingediende facturen worden uitsluitend in aanmerking genomen indien de onderstaande gegevens vermeld staan op de ingediende facturen:

-         Ontvanger van de factuur (uw bedrijf met de door u gebruikte naam voor inschrijving van deelname).

-         Factuurnummer en datum.

-         Aanduiding TS4-R onderdeel en aantal onderdelen.

Indien gewenst, kan informatie die niet voor de wedstrijd van belang is onleesbaar gemaakt worden (prijs, bijzonderheden inzake andere producten, enz.).

Facturen mogen alleen worden ingediend voor onderdelen die gekocht zijn en geïnstalleerd zijn/worden. Bij fraude of een poging tot fraude worden deelnemers onmiddellijk gediskwalificeerd.

5.4.     Indiening/inschrijfmethoden

Facturen kunnen bij SMA worden ingediend met gebruikmaking van de onderstaande methode:

-       via e-mail naar action@SMA-Benelux.com

6.       Prijzen

Het deelnemende bedrijf is altijd de ontvanger van de prijs.

6.1.     Afzonderlijke prijzen

Voor iedere 50 gekochte en geïnstalleerde TS4-R onderdelen die ingeschreven staan ontvangt het bedrijf een Mastercard voucher ter waarde van € 20. Dit is gelijk aan ongeveer 18 pond afhankelijk van de wisselkoers op de dag dat de voucher wordt afgegeven.

6.1.1.    Uitbetaling

Zodra 50 onderdelen ingeschreven zijn, stuurt SMA automatisch en direct de voucher naar het deelnemende bedrijf. Deze procedure wordt herhaald telkens wanneer 50 onderdelen bereikt worden, d.w.z. 100 onderdelen, 150 onderdelen, etc.

Het is niet mogelijk om evenredige betaling van een voucher te vorderen voor minder dan 50 onderdelen of een aantal onderdelen tussen veelvouden van 50. Indien bij voorbeeld 75 onderdelen bereikt worden, wordt de tweede voucher van € 20 gezonden bij het bereiken van 100 onderdelen. De overblijvende 25 onderdelen worden niet verhoudingsgewijs vergoed.

6.2.     Hoofdprijs

Hoofdprijs: de bedrijven met het grootste aantal onderdelen winnen een VIP-dag voor twee personen op de Nürburgring. Deze bedrijven worden bepaald volgens de deelnemende landen, als volgt:

-       Het succesvolste bedrijf van het Verenigd Koninkrijk.

-       Het succesvolste bedrijf van Frankrijk.

-       Het succesvolste bedrijf van België.

-       Het succesvolste bedrijf van Nederland.

6.2.1.    Kennisgeving aan prijswinnaars

Alle tot en met 14 januari 2018 ingediende facturen worden door SMA in januari 2018 beoordeeld. Hierna worden de winnaars in januari bepaald en ingelicht met gebruikmaking van de tijdens de inschrijving verstrekte gegevens. De deelnemende bedrijven dienen ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist is. Winnaars moeten hun aanvaarding van de hoofdprijs aan SMA bevestigen binnen tien werkdagen en de voorwaarden en condities van deelname voor de hoofdprijs aanvaarden (zie 6.2.2. hieronder). Indien dit niet gebeurt, vervalt de aanspraak op de prijs en wordt een plaatsvervangende winnaar vastgesteld met gebruikmaking van dezelfde procedure.

6.2.2.    Voorwaarden en condities van deelname voor de hoofdprijs

Om deel te nemen voor de hoofdprijs, moeten winnaars de door de Nürburgring vastgestelde voorwaarden en condities van deelname aan het evenement en een door SMA bepaalde vaste datum in de lente van 2018 aanvaarden. Deelnemende bedrijven gaan ermee akkoord dat hun namen als winnaars gepubliceerd worden.

De prijs is voor twee personen per bedrijf. Contante betaling, omruiling of overdracht van de prijs aan een ander bedrijf is niet toegestaan.

7.       Belasting

In het kader van het belastingrecht vertegenwoordigen prijzen inkomsten (geldelijk voordeel) en ontvangers moeten daarover belasting betalen. Het is helaas wettelijk onmogelijk voor SMA Solar Technology AG om deze belasting te betalen. Belastingen moeten derhalve gecontroleerd en, zo nodig, door ontvangers betaald worden.

8.       Beëindiging

Deelnemende bedrijven kunnen hun deelname aan de verkoopwedstrijd zonder kennisgeving en te allen tijde beëindigen. In dergelijke gevallen zal SMA de rekening van de deelnemer deactiveren. Het aantal onderdelen tot dat moment wordt verbeurd. Deze bedrijven hebben geen recht op hervatting of betaling van gedeeltelijke vouchers.

De verkoopwedstrijd sluit aan het einde van de periode voor indiening van facturen op 14 januari 2018 om 11.59 uur. Indien tot op dat moment nog eens 50 onderdelen worden bereikt, dan wordt een voucher van € 20 gezonden aan het deelnemende bedrijf zoals beschreven in artikel 6.1. Afzonderlijke prijzen. Het is niet mogelijk om evenredige betaling van een voucher voor minder dan 50 onderdelen te vorderen of een aantal onderdelen dat ligt tussen de veelvouden van 50. Indien bij voorbeeld 75 onderdelen worden bereikt, dan wordt de tweede voucher van € 20 verstuurd bij het bereiken van 100 onderdelen. De overblijvende 25 onderdelen worden niet verhoudingsgewijs vergoed.

SMA behoudt zich het recht voor om de promotie te wijzigen of te beëindigen bij onvoorziene omstandigheden, zonder daarvoor redenen te geven en geheel naar eigen goeddunken. Dit recht wordt met name uitgeoefend indien de verkoopwedstrijd niet voortgezet kan worden om technische of wettelijke redenen. De procedure, het programma en de evenementsdatum van de promotie zijn onderhevig aan verandering.

9.       Afstand van aansprakelijkheid

Alle aansprakelijkheidsvorderingen op SMA betreffende schade van een materiële of immateriële aard veroorzaakt door deelname aan de wedstrijd worden uitgesloten, mits geen opzet of grove nalatigheid bestaat zijdens SMA. SMA is niet aansprakelijk voor de onjuiste overdracht of het verlies van gegevens. Dit geldt met name voor zaken waarbij gegevens niet worden overgedragen of niet tijdig worden overgedragen ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige data verstrekt door het deelnemende bedrijf, fouten van de website of e‑mailsystemen of onjuiste gegevens verstrekt in antwoorden of mogelijke antwoorden aan SMA.

Aansprakelijkheid voor gegevensverlies is beperkt tot de typische kosten voor het herstellen van de gegevens die zouden gelden bij het maken van geregelde back-ups in overeenstemming met het risico, tenzij er opzet of grove nalatigheid zijdens SMA bestond. SMA is niet aansprakelijk voor omissies door de verstrekker van de hoofdprijs of voor andere omissies in verband met de verstrekking van de prijs. Ongeacht de wettelijke basis en voor zover wettelijk toegestaan, worden vorderingen wegens schadevergoeding tegen SMA in verband met de verkoopwedstrijd uitgesloten, tenzij SMA haar wettelijke verplichtingen verzuimt - hetzij opzettelijk hetzij ten gevolge van grove nalatigheid.

10.    Toepasselijk recht, Plaats van jurisdictie

Deze voorwaarden van deelname zijn onderworpen aan het materiele en procesrecht van de Bondsrepubliek van Duitsland. De plaats van jurisdictie voor alle uit deze voorwaarden van deelname voortkomende geschillen is Kassel.

11.    Scheidbaarheidsclausule

Indien delen of afzonderlijke bewoordingen van deze voorwaarden en condities van deelname niet voldoen aan of niet langer voldoen aan of niet volledig voldoen aan het toepasselijk recht, dan heeft dit geen invloed op de overblijvende delen ten aanzien van hun inhoud en geldigheid. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een regeling die bepaald wordt door middel van een uitleg die zoveel mogelijk overeenkomt met de financiële en feitelijk bedoelde regeling op een wettelijk doeltreffende wijze.

Indien u vragen heeft inzake de verkoopwedstrijd gelieve contact op te nemen met het promotieteam door middel van een e-mail naar action@SMA-Benelux.com.

Niestetal, augustus 2017

SMA Solar Technology AG, Verkoopwedstrijd SMA TS4-R,
Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Duitsland