Privacybeleid

Introductie

Wij, SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, zijn de exploitant van de online service die behoort tot de verantwoordelijke partij voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van de online service. U vindt onze contactgegevens in de publicatie-informatie van de online service. De contactpersonen, die u kunt contacteren voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens, worden rechtstreeks in dit privacybeleid genoemd.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de inhoud van dit privacybeleid en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming, met name de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de nationale bepalingen inzake gegevensbescherming.

Door middel van dit privacybeleid willen wij u laten weten op welke manier en met welk doel uw persoonsgegevens worden verwerkt tijdens het gebruik van de online service.

You can find out more about the tools and cookies we use on the website and customize your cookie settings by selecting “Cookie Settings”. Please note that depending on your settings, you may not be able to use all the functions of the website.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat alle informatie over uw identiteit, zoals uw naam, uw e-mailadres of uw woonplaats. Informatie die niet met uw identiteit in verband kan worden gebracht (bv. statistische informatie, zoals het aantal gebruikers van online services), wordt echter niet als een persoonsgegeven beschouwd.

In het algemeen kan onze online service worden gebruikt zonder uw identiteit openbaar te maken en zonder persoonsgegevens te verstrekken. Er zal uitsluitend algemene informatie over uw bezoek aan onze online services worden verzameld. Voor sommige van de aangeboden services zullen uw persoonsgegevens echter wel worden verzameld. Deze informatie wordt vervolgens uitsluitend door ons verwerkt ten behoeve van het gebruik van deze online service, vooral voor het verstrekken van de gewenste informatie. Bij het verzamelen van persoonsgegevens is het verplicht dat alleen de benodigde gegevens worden verstrekt. Er kan ook op vrijwillige basis aanvullende informatie worden verstrekt. Wij vermelden of het een verplicht veld of een optioneel veld betreft. Specifieke details hierover vindt u in het desbetreffende onderdeel van dit privacybeleid.

Er wordt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens toegepast op het gebruik van onze online service.


Verwerken van persoonlijke informatie

Uw gegevens worden opgeslagen op speciaal beveiligde servers binnen de Europese Unie. Technische en organisatorische maatregelen beschermen deze tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Alleen enkele geautoriseerde personen hebben toegang tot uw gegevens. Deze verantwoordelijken zorgen voor het technisch, commercieel en redactioneel toezicht op de server. Toch is het, ondanks regelmatige inspecties, niet mogelijk om volledige bescherming tegen alle risico's te bieden.

Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld via internet doorgegeven. Voor de datatransmissie gebruiken wij een SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer).


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie in het algemeen alleen om de door u gewenste services uit te voeren. Indien wij een beroep doen op externe dienstverleners voor de uitvoering van deze services, hebben zij uitsluitend toegang tot uw gegevens voor deze doeleinden. Door middel van technische en organisatorische maatregelen zorgen wij ervoor dat de normen ter bescherming van persoonsgegevens worden nageleefd en verplichten wij ook onze externe dienstverleners daartoe.

Daarnaast geven wij, zonder uw expliciete toestemming, geen gegevens door aan derden, in het bijzonder niet voor promotionele doeleinden. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven indien u daarmee hebt ingestemd of voor zover wij daartoe bevoegd of verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen en/of officiële of gerechtelijke instructies. Het kan in het bijzonder gaan om het verstrekken van informatie met het oog op strafvervolging, ter voorkoming van gevaren of om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.


Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Indien wij uw toestemming krijgen om uw persoonsgegevens te verwerken, dient artikel 6, lid 1, sub a), van de GDPR als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of in het kader van een contractuele relatie met u, dient artikel 6, lid 1, sub b, van de GDPR als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

Indien wij uw toestemming krijgen om uw persoonsgegevens te verwerken, dient artikel 6, lid 1, sub a), van de GDPR als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

Als rechtsgrondslag voor gegevensverwerking wordt verder artikel 6, lid 1, sub f) GDPR in acht genomen, indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

In overeenstemming met dit privacybeleid geven wij altijd aan op welke rechtsgrondslag wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren.


Het wissen van gegevens en bewaartermijn

Over het algemeen wissen of blokkeren wij uw persoonsgegevens altijd wanneer het doeleinde van de bewaring niet meer bestaat. Bewaring kan echter ook geschieden indien dit wordt voorgeschreven door wettelijke bepalingen waaraan wij zijn onderworpen, bijvoorbeeld in verband met wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen. In dergelijke gevallen wissen of blokkeren wij uw persoonsgegevens na het verstrijken van de desbetreffende termijn.


Het gebruik van onze online service

Informatie over uw apparaat

Elke keer dat onze online service wordt gebruikt, verzamelen wij, onafhankelijk van uw registratie, de volgende informatie over uw apparaat: het IP-adres van uw apparaat, het verzoek van de webbrowser en het tijdstip van het verzoek. Ook de status en de omvang van de gegevensoverdracht zullen als onderdeel van dit verzoek worden verzameld. Wij verzamelen ook product- en versie-informatie over de gebruikte webbrowser en het besturingssysteem van het apparaat. Er wordt tevens verzameld vanaf welke website de online service werd opgevraagd. Het IP-adres van uw apparaat wordt alleen opgeslagen gedurende de tijd dat de onlinedienst wordt gebruikt. Het IP-adres wordt daarna gewist of anoniem gemaakt door het af te korten. De overige gegevens worden voor onbeperkte tijd opgeslagen.

Wij gebruiken deze gegevens om de online service te beheren, met name om fouten op te sporen en te verhelpen, om het gebruik van de online service te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen. Voor de technisch noodzakelijke gevallen, als ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f), van de GDPR, vormen deze doeleinden ook de rechtsgrondslag voor deze verwerking. In alle andere gevallen is uw toestemming - indien verleend - de rechtsgrondslag voor deze verwerking (artikel 6, lid 1, sub a), van de GDPR).


Het gebruik van cookies

Net als bij veel andere websites worden ook bij onze online service cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarin, via uw webbrowser, de instellingen en gegevens worden opgeslagen die u met onze online service deelt. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein van waaruit het cookiebestand is verzonden, informatie over de duur van het cookie en een alfanumerieke identificatiecode.

Cookies stellen ons in staat uw apparaat te herkennen zodat eventuele standaardinstellingen direct beschikbaar zijn. Cookies helpen ons de online service te verbeteren en u een betere service te bieden die nog meer op u is afgestemd. Daarbij nemen wij ook ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking in acht, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f), van de GDPR. Voor cookies die het technische noodzakelijke niveau overschrijden, vragen wij u om toestemming voor de verwerking door de cookie-banner / het privacyvoorkeurcentrum te accepteren. Indien u deze toestemming niet verleent, zullen wij geen cookies gebruiken die niet noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website. Indien u toestemming geeft, vormt dit de rechtsgrondslag voor onze verwerking (artikel 6, lid 1, sub a), van de GDPR).

De door ons gebruikte cookies staan bekend als sessie-cookies, die aan het eind van een webbrowsersessie automatisch worden gewist. Wij gebruiken ook cookies die voor een langere periode worden opgeslagen, zodat uw standaardinstellingen en -voorkeuren ook bij een volgend bezoek aan onze online service kunnen worden toegepast.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw webbrowser zo instellen dat u een melding krijgt zodra er cookies worden verzonden. Het is ook mogelijk om reeds opgeslagen cookies handmatig te verwijderen via de instellingen van de webbrowser. Wij wijzen u erop dat u mogelijk slechts een beperkte versie of helemaal geen gebruik kunt maken van onze online service indien u de opslag van cookies weigert of de noodzakelijke cookies verwijdert.


Gebruik van technisch noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn om technische redenen noodzakelijk om het gebruik van onze online service mogelijk te maken. Met deze cookies verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens:

 • Taalinstellingen

 • Zoekinstellingen

 • Informatie om de gebruiker te identificeren of te authenticeren

 • Gegevens voor het probleemloos doorsturen van audio- of video-inhoud

Cookies stellen ons in staat uw computer te identificeren en mogelijke standaardinstellingen te bieden. Cookies helpen ons de online service te verbeteren en u een betere en gebruiksvriendelijkere service te bieden. Cookies zijn ook nodig om het gebruik van onze online service te vergemakkelijken. Sommige functies kunnen alleen worden uitgevoerd door middel van cookies. Dit betreft de zoekfunctie, taalinstellingen en dergelijke. Hieruit volgt ons gerechtvaardigd belang voor de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens door middel van cookies in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f), van de GDPR.


Gebruik van analysecookies (Google Analytics)

Bovendien gebruiken wij cookies op onze website, waardoor het mogelijk wordt uw gebruikersgedrag te analyseren, de zogenaamde analyse-cookies. Met deze cookies verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens:

 • Aantal keer dat een pagina wordt bekeken

 • Zoektermen

 • Gebruik van websitefuncties

 • Duur van het bezoek

Uw gegevens, die met behulp van cookies worden verzameld, worden gepseudonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is gegevens aan een bepaalde gebruiker toe te wijzen als deze daar niet expliciet en daadwerkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wij gebruiken analyse-cookies om de kwaliteit van onze online service en de inhoud ervan te verbeteren en te optimaliseren, alsook om het bereik en de vindbaarheid van onze online dienst te beoordelen en te verbeteren. Wij gebruiken analyse-cookies met uw toestemming. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, sub a), van de GDPR.

Om het gebruikersgedrag voor de bovengenoemde doeleinden te analyseren, gebruiken wij de software Google Analytics. Deze software maakt, zoals uitgelegd, gebruik van cookies.

Wij gebruiken Google Analytics voor statistische analyses Google Analytics is een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt in het algemeen overgebracht naar Google en door ze opgeslagen in de Verenigde Staten. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres door Google vooraf worden afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie, of in andere landen die lid zijn van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten te verzamelen en om andere services, die betrekking hebben op het gebruik van de website en het internet, voor de websitebeheerder te verrichten. Het IP-adres dat door uw browser voor Google Analytics wordt verzonden, wordt door Google niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door de desbetreffende instelling in uw browsersoftware in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functionaliteiten van deze website optimaal kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt. Dit doet u door in de cookie-banner / het privacyvoorkeurscentrum geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies.

Meer informatie is te vinden op tools.google.com/dlpage/gaoptout en www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen u erop dat Google Analytics op onze websites de code "anonymizeIp();" omvat om IP-adressen te anonimiseren door de laatste byte te verwijderen.


Gebruik van advertentie-cookies (Salesforce Pardot Services)

SMA Solar Technology AG (SMA) slaat uitsluitend en alleen de persoonsgegevens op van websitegebruikers die zich vrijwillig / op eigen initiatief op onze websites hebben geregistreerd om informatie over producten en diensten te ontvangen, omdat ze zich op de SMA Newsletter willen abonneren of documenten willen downloaden. Als zij daarvoor toestemming hebben gegeven, kunnen zij ook promotionele e-mails ontvangen die aansluiten bij hun interesses.

Sommige formulieren op SMA-websites zijn gekoppeld aan Pardot. Pardot is een software voor marketingautomatisering van Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londen, UK, EC2N 4AY.

Vrijwillig verstrekte persoonsgegevens worden in eerste instantie opgeslagen in Pardot, die vervolgens worden verwerkt met behulp van het Salesforce CRM-systeem om u te benaderen en/of informatie toe te sturen. Salesforce slaat geen IP-adressen op, maar gebruikt de individuele toewijzingsattributen "unique visitor ID" en "unique identifier". Het is niet mogelijk om persoonsgegevens te herleiden.

U kunt meer te weten komen over hoe Salesforce uw gegevens verwerkt wanneer u websites bezoekt door middel van deze link:
help.salesforce.com/articleView.

SMA gebruikt Pardot als marketinganalysedienst die het mogelijk maakt de online service en de marketingcommunicatie van SMA te onderhouden, te evalueren, uit te breiden en de inhoud van de SMA websites te optimaliseren. Bovendien kunnen, met het oog op de bescherming van gebruikers en partners, fraude en veiligheidsrisico's worden opgespoord en, indien nodig, worden tegengegaan. De gegevens worden namens ons in Salesforce verwerkt met behulp van cookies.

Er worden alleen cookies van Pardot gebruikt als u daar ook toestemming voor hebt gegeven in het kader van onze cookiebanner / privacyvoorkeurscentrum. U kunt het opslaan van cookies ook deactiveren in de instellingen van uw webbrowser.

Als u alleen essentiële cookies accepteert, kan dit ertoe leiden dat functies worden beperkt en dat de online service van SMA minder gebruiksvriendelijk is.


Gebruik van Google Maps

Onze online service bevat een interface met de kaartservice van Google Maps. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("Google").

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig dat wij uw IP-adres opslaan. Die informatie wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een Google-server in de Verenigde Staten, waar het wordt opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze datatransmissie.

Wij gebruiken Google Maps om het voor u gemakkelijker te maken om de plaatsen te vinden die op onze website worden genoemd. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang volgens de procedure van art. 6 lid 1 sub f van de GDPR, die ook de rechtsgrondslag is voor ons gebruik van Google Maps.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: policies.google.com/privacy.


Gebruik van Eventbrite

Op onze website kunnen gebruikers zich ook inschrijven om evenementen bij te wonen. Hiervoor gebruiken wij de tool Eventbrite, die wordt beheerd door Eventbrite, Inc., 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA ("Eventbrite"). Als u zich inschrijft voor een evenement, wordt u omgeleid naar de website van Eventbrite. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Eventbrite. Eventbrite, Inc., neemt deel aan de EU-VS Privacy Shield Framework-programma, zoals vastgesteld door de VS. Ministerie van Handel en de Europese Commissie inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Om informatie te ontvangen over welke informatie Eventbrite, Inc. verzamelt, verwerkt en gebruikt als onderdeel van de EU-VS Privacy Shield Framework-programma en voor welke doeleinden, volg deze link:
www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/Informationen-zum-EU-US-Datenschutzschild.

Om u in te kunnen schrijven voor een evenement via Eventbrite, moet u de volgende informatie delen met Eventbrite, Inc:

 • Naam, voornaam

 • E-mailadres

 • Plaats

 • Geboortedatum

 • Soort ticket

 • Event ID (de webinar die wordt geboekt)

 • Ingediende tegoedbonnen

Meer informatie over hoe Eventbrite, Inc. persoonsgegevens gebruikt, is te vinden in het privacybeleid van Eventbrite:
www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinien-von-eventbrite.

Wij, als organisator, krijgen van Eventbrite toegang tot de hierboven vermelde informatie over de personen die een evenement bijwonen. Wij gebruiken deze informatie voor de voorbereiding en de follow-up van het evenement. Om de evenementen die wij in de toekomst aanbieden beter te kunnen plannen, gebruiken wij gegevens over de opkomst bij evenementen om te analyseren hoeveel mensen zich aanmelden voor de evenementen en er aanwezig zijn.


Gebruik van YouTube

Onze online service bevat video’s die door te sturen zijn. Dit doen wij met behulp van een plug-in van YouTube ("YouTube"), dat door Google wordt geëxploiteerd. De exploitant van deze service is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, U.S.A. Als u een website van onze onlinedienst oproept die een video bevat, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Dit communiceert naar de servers van YouTube welke websites van onze online servers u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw browseactiviteiten direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account. Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google op policies.google.com/privacy, die ook van toepassing is op YouTube.

Wij gebruiken YouTube om u video's te tonen en op die manier beter met u te communiceren over ons en onze services; dit geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f), van de GDPR.


Gebruik van Vimeo

Onze online service bevat video’s die door te sturen zijn. Dit doen wij met behulp van een plug-in van Vimeo ("YouTube"), dat door Vimeo wordt geëxploiteerd. De exploitant van deze dienst is Vimeo, LLC, met hoofdkantoor in 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Wanneer u pagina's op onze website opent die een dergelijke plugin hebben, dan wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht en wordt de plugin getoond. Dit deelt de Vimeo-server mee welke pagina's van onze website u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als Vimeo-lid, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u de plugin gebruikt, bijvoorbeeld door op de startknop van een video te klikken, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-gebruikersaccount voordat u onze website gebruikt en de corresponderende Vimeo-cookies te verwijderen. Meer informatie over de gegevensverwerking en -bescherming door Vimeo vindt u op vimeo.com/privacy. Wij gebruiken Vimeo om u video's te tonen en op die manier specifieker met u te communiceren over ons en onze services; dit geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f), van de GDPR.


Gebruik van EQS-aandelengrafieken

Wij maken gebruik van externe services van EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstrasse 47, 80333 München) voor de visuele presentatie van onze aandelengrafiek. Indien u gebruik maakt van een service als deze, of indien u inhoud van derden te zien krijgt, worden er om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de desbetreffende aanbieder.

Daarom verwijzen wij u naar het privacybeleid van EQS Group AG at germany.eqs.com/de/legal voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van uw informatie.

Ons gebruik van dit programma vormt een rechtmatig belang bij gegevensverwerking volgens Art. 6 lid 1 sub f van de GDPR.


Gebruik van Retargeting en Remarketing

Retargeting en remarketing verwijzen naar technologieën waarbij gebruikers die een bepaalde website hebben bezocht, relevante advertenties te zien krijgen, ook nadat zij deze website hebben verlaten. Daartoe is het noodzakelijk dat de internetgebruiker, buiten de bedrijfswebsite om, begrijpt voor welk doel de cookies van de desbetreffende dienstverlener worden gebruikt; ook wordt rekening gehouden met het eerdere gebruiksgedrag. Als een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, zouden deze of soortgelijke producten later als advertenties op andere websites kunnen worden getoond. Het gaat om gepersonaliseerde reclame die is afgestemd op de behoeften van de individuele gebruiker. Voor deze gepersonaliseerde advertenties is het niet vereist dat de gebruiker wordt geïdentificeerd na de eerste identificatie. De gegevens die voor retargeting of remarketing worden gebruikt, worden daarom niet met andere gegevens gecombineerd.

Wij gebruiken dit soort technologieën om advertenties op internet met elkaar te verbinden. Wij vertrouwen op derde partijen om advertenties te verbinden. Dit omvat een initiatief van Google dat een automatische weergave mogelijk maakt van producten die interessant zijn voor de internetgebruiker. Deze functie wordt uitgevoerd met behulp van cookies. Meer informatie over deze technologie is te vinden in de voorschriften inzake gegevensbescherming van Google via policies.google.com/privacy. Wij gebruiken cookies alleen met uw toestemming. De rechtsgrondslag hiervoor is derhalve artikel 6, lid 1, sub a van de GDPR. De installatie van cookies voor Google remarketing en Google AdWords conversion tracking kan worden verhinderd door een instelling in de respectieve webbrowser-software, door het oproepen van de website www.google.com/policies/privacy/ads/ en de overeenkomstige instelling te wijzigen.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. We gebruiken ook externe cookies. Dit zijn cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken ze voor advertentie- en marketingdoeleinden. In het bijzonder gebruiken we cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Communicatie met ons

Er zijn verschillende manieren om contact met ons op te nemen, onder meer via het contactformulier op onze website. Bovendien kunt u via e-mail op de hoogte blijven van onze nieuwsbrief.


Contactformulier

Indien u het contactformulier op onze website wenst te gebruiken, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u in het contactformulier invult, met name uw naam en e-mailadres. Wij slaan ook uw IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van de aanvraag. Wij verwerken de gegevens die via het contactformulier worden verzonden enkel om te kunnen reageren op uw vragen of opmerkingen.

U bepaalt zelf welke informatie u ons toestuurt in het contactformulier. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a van de GDPR.

Nadat uw verzoeken zijn behandeld, slaan wij uw gegevens tijdelijk op voor het geval wij nog vragen hebben. U kunt op elk moment verzoeken dat uw gegevens worden gewist; in alle andere gevallen worden ze gewist nadat de zaak volledig is afgehandeld. Dit doet geen afbreuk aan de wettelijke bewaarplicht.


Nieuwsbrief

De inschrijving voor de SMA Newsletter verloopt via het dubbele opt-in, dat een persoonlijke herbevestiging via e-mailgoedkeuring vereist. De nieuwsbrief kan op elk moment worden opgezegd.


Investor Relations-Newsletter

Wij maken gebruik van de services van EQS Group AG voor de verspreiding van onze nieuwsbrief voor investeerdersrelaties (hierna te noemen de "IR-Newsletter"). De verwerking namens ons vindt plaats op basis van een verwerkingsovereenkomst overeenkomstig Art. 28 lid 3 sub 1 van de GDPR. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend voor de verzending van de e-mail aan de verantwoordelijke voor de distributie.

De inschrijvingen op onze IR Newsletter gebeuren via een proces dat dubbele opt-in wordt genoemd. Dat betekent dat u, nadat u zich hebt aangemeld, een e-mail zult ontvangen waarin u wordt gevraagd om uw inschrijving te bevestigen. Deze confirmatie is nodig om te voorkomen dat iemand zich kan abonneren met een e-mailadres dat niet tot die persoon behoort. De inschrijvingen op de IR Newsletter worden bijgehouden, zodat wij het wettelijk verplichte bewijs van inschrijving kunnen leveren. De tijdstippen waarop het abonnement en de bevestiging werden ontvangen en het IP-adres worden opgeslagen. Wij registreren ook alle wijzigingen in uw gegevens die door de verantwoordelijke voor de distributie worden opgeslagen.

Voor de verwerking van uw gegevens vragen wij uw toestemming tijdens het inschrijvingsproces en verwijzen wij u naar dit Privacybeleid (Art. 6 lid 1 sub a van de GDPR).

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de IR Newsletter.


Marketing Newsletter

Wanneer u zich abonneert op onze Marketing Newsletter, zal uw e-mailadres voor onze eigen reclamedoeleinden worden gebruikt totdat u zich afmeldt. U zult regelmatige informatie per e-mail ontvangen over actuele onderwerpen en e-mails bij speciale gelegenheden, bijv. voor speciale promoties of trainingsaanbiedingen. Deze e-mails kunnen worden gepersonaliseerd en op maat gemaakt op basis van onze informatie over u.

Wanneer u zich abonneert op onze Marketing Newsletter, maken wij, indien u geen schriftelijke toestemming hebt gegeven, gebruik van het zogeheten "double opt-in"-proces. Dit betekent dat wij u alleen een Marketing Newsletter per e-mail toesturen wanneer u ons van tevoren uitdrukkelijk hebt bevestigd dat wij u de Marketing Newsletter moeten toesturen. Wij sturen u dan een notificatie-e-mail en vragen u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op de link in deze e-mail te klikken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a), van de GDPR indien u zich uitdrukkelijk hebt ingeschreven voor onze Marketing Newsletter. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen kunt u ook zonder uw uitdrukkelijke toestemming onze Marketing Newsletter ontvangen. Dit komt doordat u goederen of diensten bij ons heeft besteld en wij in dit kader uw e-mailadres hebben verkregen, waarbij u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het ontvangen van informatie per e-mail. In dit geval is de rechtsgrondslag ons gerechtvaardigd belang om u rechtstreeks reclame te sturen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f), van de GDPR.

Wij gebruiken de marketingautomatiseringstool Salesforce Pardot om onze marketingnieuwsbrief te verspreiden. Pardot is een software voor marketingautomatisering van Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londen, UK, EC2N 4AY.

De persoonsgegevens die u ons meedeelt wanneer u zich abonneert op onze marketingnieuwsbrief, worden ook in de VS verwerkt ten behoeve van de verzending van de marketingnieuwsbrief en voor marketingactiviteiten. Wij sturen die informatie door naar Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce). Wij gebruiken ook Salesforce Pardot-software voor de hierboven genoemde doeleinden met betrekking tot klantgegevens. In samenwerking met Salesforce.com zijn wij dus beter in staat onze communicatie aan te passen door de specifieke interesses van onze klanten te evalueren. Wij zijn van mening dat communicatie, die specifiek gericht is op de belangen van onze klanten, ook in het voordeel van de klanten is. Omdat Salesforce.com ook lid is van het Privacy Shield in de V.S. (https://www.privacyshield.gov/participant_search), vertrouwen wij erop dat de klantengegevens ook in de VS worden verwerkt met een niveau van gegevensbescherming, dat vergelijkbaar is met dat van de Duitse wetgeving.

Wij analyseren uw gebruikersgedrag wanneer wij de marketingnieuwsbrief verzenden. Ten behoeve van deze analyse bevatten de verzonden e-mails web beacons of tracking pixels. Voor de analyses koppelen wij de gegevens, die via deze trackingpixels worden doorgegeven, aan uw e-mailadres en een gepersonaliseerde ID. Wij gebruiken de informatie die zo wordt verkregen om een gebruikersprofiel op te stellen, zodat wij de marketingnieuwsbrief op uw specifieke interesses kunnen afstemmen. Wij registreren hoe u onze marketingnieuwsbrieven leest en op welke links u klikt, zodat wij uw persoonlijke interesses kunnen bepalen. Wij relateren deze gegevens aan de handelingen die u op onze website verricht. Als u dit niet wilt, dient u uw abonnement op te zeggen. Deze tracering is ook niet mogelijk indien de standaardinstellingen van uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen hebben uitgeschakeld. In dat geval ziet u niet de volledige inhoud van de nieuwsbrief en kan het zijn dat u niet alle functies ervan kunt gebruiken. Als u de beelden handmatig weergeeft, vindt de bovenbedoelde tracering plaats.

Als u zich hebt ingeschreven voor onze marketingnieuwsbrief en wij, zoals hierboven beschreven, uw gebruikersgedrag analyseren, zullen wij de daarbij verzamelde informatie voor marketingdoeleinden delen met de hieronder genoemde bedrijven, die aan ons gelieerd zijn:

SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany
Tel.: +49 561 9522-0 / www.SMA.de / Info@SMA.de

emerce GmbH, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany
Tel.: +49 561 9522-422 004 / www.emerce-energy.com / info@emerce-shop.com

SMA Sunbelt Energy GmbH, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany
Tel.: +49 561 9522-0 / www.sma-sunbelt.com / sunbelt@sma.de

coneva GmbH, Dingolfingerstraße 15, 81673 Munich, Germany
Tel.: +49 561 9522-0 / www.coneva.com / Info@coneva.com

SMA Solar Technology AG heeft een groot aantal dochterondernemingen over de hele wereld, die de producten van SMA AG op de markt brengen en de nodige service verlenen, zoals SMA France S.A.S. of SMA Italia S.r.l. Wij delen de gegevens ook met deze bedrijven. Dit geldt ook voor de dochterondernemingen van emerce GmbH.

Uw gegevens worden met deze bedrijven gedeeld zodat wij de best mogelijke aanbiedingen voor u kunnen samenstellen in onze nieuwsbrief - aanbiedingen die u relevant en interessant zult vinden. De hierboven genoemde bedrijven zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken om via andere marketingkanalen (bijvoorbeeld telefonisch) contact met u op te nemen. SMA Solar Technology AG heeft met deze bedrijven overeenkomsten gesloten die de verwerking voor ons beheren. Aangezien de gegevens alleen worden gedeeld als u uitdrukkelijk instemt met de voorschriften van dit privacybeleid, en dus met het delen van uw informatie, tijdens het proces van inschrijving op de nieuwsbrief, zal de verwerking worden gebaseerd op Art. 6 lid sub a van de GDPR. Bovendien profiteren onze klanten ook van het feit dat wij de verzamelde gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, zodat zij informatie op maat kunnen ontvangen die aansluit bij hun interesses. De gegevensverwerking is daarom ook gebaseerd op een gerechtvaardigd belang uit hoofde van Art. 6 lid 1 sub f van de GDPR. Dit is met name het geval omdat klanten de nieuwsbrief op elk moment kunnen opzeggen. De informatie zal worden bewaard zolang u ingeschreven bent op de nieuwsbrief. Wanneer u zich afmeldt, zullen wij de gegevens anoniem en louter voor statistische doeleinden opslaan.

Indien u niet langer marketingnieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen, kunt u uw gegeven toestemming op elk moment intrekken voor de toekomst of bezwaar maken tegen de verdere ontvangst van e-mails. Dit kan zonder extra kosten, afgezien van de basistarieven voor kennisgeving aan ons. Gebruik gewoon de afmeldlink in elke nieuwsbrief of stuur een bericht naar ons of onze functionaris voor gegevensbescherming.


Opmerkingen

U hebt de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen bij onze artikelen in onze online service. U moet uw naam opgeven, maar u kunt ook een pseudoniem gebruiken. Bovendien moet u uw e-mailadres opgeven. Het vermelden van uw e-mailadres is nodig om contact met u op te kunnen nemen als er klachten zijn over uw opmerkingen en om u om een verklaring hierover te kunnen vragen. Wij slaan ook het IP-adres op. Zonder deze informatie kunt u geen opmerkingen plaatsen. Bij het publiceren van een opmerking zal echter alleen de door u gekozen naam of pseudoniem worden getoond. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a van de GDPR.


Social Media

In onze online service vindt u hyperlinks naar het sociale netwerk Facebook, het professionele netwerk LinkedIn en de dienst voor korte nieuwsberichten Twitter. De hyperlinks zijn te herkennen aan het desbetreffende logo van de aanbieder.

Door op de links te klikken, worden de overeenkomstige pagina's van de sociale media geopend, waarvoor dit privacybeleid niet geldt. Raadpleeg het relevante privacybeleid van de individuele aanbieders voor details over de toepasselijke voorwaarden; deze zijn te vinden onder:

Facebook: www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: twitter.com/en/privacy

Voordat u de desbetreffende links klikt, worden uw persoonlijke gegevens niet doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder. Tegelijkertijd is het bezoeken van de gelinkte site de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking door de betreffende aanbieder.


Uw rechten en contact

Wij hechten veel belang aan een zo transparant mogelijke uitleg over de verwerking van persoonsgegevens en aan het informeren van u over uw rechten. Indien u gedetailleerdere informatie wenst of uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zodat wij uw bezorgdheid kunnen behandelen.


Rechten van betrokkenen

U hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u een uitgebreid recht op informatie en kunt u eisen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd en/of gewist of geblokkeerd, indien van toepassing. U kunt ook een beperkte verwerking eisen en het recht op annulering hebben. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons heeft doorgegeven.

Als u uw rechten wilt doen gelden en/of meer informatie hierover wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met onze klantendienst. U kunt ook contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris.


Toestemming intrekken en bezwaar maken

Elke toestemming die u hebt gegeven, kan te allen tijde op verzoek worden ingetrokken met werking voor de toekomst. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tussen het moment van toestemming en de intrekking heeft plaatsgevonden. Zowel onze klantendienst als onze gegevensbeschermingsfunctionaris zijn de contactpersonen voor deze aangelegenheid.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens niet is gebaseerd op toestemming maar op een andere rechtsgrondslag, heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Zodra u bezwaar maakt, zal de verwerking van uw gegevens worden herzien en, indien nodig, worden beëindigd. U wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de toetsing en ontvangt - indien de gegevensverwerking toch wordt voortgezet - gedetailleerde informatie van ons over de redenen waarom de gegevensverwerking is toegestaan.


Toezichthouder gegevensbescherming en contact

Wij hebben een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die ons ondersteuning biedt bij kwesties in verband met gegevensbescherming. U kunt rechtstreeks contact met de functionaris opnemen. Onze toezichthouder voor gegevensbescherming en zijn medewerkers zijn beschikbaar voor vragen over onze omgang met persoonsgegevens of voor meer informatie over kwesties in verband met gegevensbescherming:

SMA Solar Technology AG
Toezichthouder gegevensbescherming
Sonnenallee 1
34266 Niestetal

E-mail: datenschutz@SMA.de


Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons niet in overeenstemming is met dit privacybeleid of de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften, dan kunt u een klacht indienen bij onze toezichthouder voor gegevensbescherming. De toezichthouder voor gegevensbescherming zal de zaak vervolgens opnieuw onderzoeken en u informeren over het resultaat van het onderzoek. Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.


Aanvullende informatie en wijzigingen

Links naar andere websites

Onze online service kan links naar andere websites bevatten. Deze hyperlinks worden doorgaans als zodanig aangeduid. Wij hebben geen invloed op de mate waarin de gelinkte websites voldoen aan de toepasselijke regelgeving betreffende gegevensbescherming. Daarom raden wij u aan om u ook op de hoogte te stellen van het desbetreffende privacybeleid van andere websites.


Wijzigingen van deze privacyverklaring

De versie van dit privacybeleid wordt aangegeven door de datumgegevens (hieronder). Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment, met werking voor de toekomst, te wijzigen. Een wijziging doet zich met name voor bij technische aanpassingen van de online service of bij wijzigingen in kwesties betreffende gegevensbescherming. De actuele versie van het privacybeleid kan altijd rechtstreeks via de online service worden geraadpleegd. Wij raden u aan om u regelmatig op de hoogte te stellen van wijzigingen in dit privacybeleid.

Versie van dit privacybeleid: December 2020
Versie 4.3