Verklaring gegevensbescherming SMA Benelux

Inleiding

SMA Benelux geeft om uw privacy en behandelt persoonsgegevens zo vertrouwelijk mogelijk.

De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens is voor ons een uitermate serieuze aangelegenheid. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) en de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de bepalingen van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (“AVG”) en de nationale bepalingen inzake gegevensbescherming.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, voor welke doeleinden, hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren, wat uw rechten in dit verband zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Deze Privacyverklaring is onder meer van toepassing op (i) onze website www.sma-benelux.com (hierna "onze Website") en (ii) alle relaties via enig ander communicatiemiddel tussen u en ons.

2 Algemene informatie van toepassing op al onze verwerkingen van persoonsgegevens

2.1. Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

SMA BENELUX BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0810.560.110 (hierna "SMA Benelux" of "wij"), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Wij wijzen u erop dat SMA Benelux verwerkingsverantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hetgeen inhoudt dat wij een rechtstreekse verantwoordelijkheid jegens u hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze relatie met u als verwerkingsverantwoordelijke.

Het is in dit verband belangrijk op te merken dat SMA Benelux geen verwerkingsverantwoordelijke is met betrekking tot de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van volgende diensten:

 • SMA Service Line

 • SMA Online Service Center;

 • SMA Smart Connected;

 • onderhoudswerkzaamheden.

Ten aanzien van die persoonsgegevens is SMA Solar Technology AG de verwerkingsverantwoordelijke en zijn wij een verwerker. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze diensten, verwijzen wij u naar de verklaring gegevensbescherming van SMA Solar Technology AG.


2.2. Hoe ontvangen wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een individuele persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Wij kunnen persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen en verwerken.

Doorgaans geeft u ons zelf uw persoonsgegevens. Soms krijgen wij uw contactgegevens via aanwezigheidslijsten van beurzen, installateurs, of andere kanalen.

Wij kunnen uw contactgegevens ook vinden, updaten, aanvullen en verbeteren via publieke bronnen en sociale netwerken.


2.3. Delen wij uw persoonsgegevens mee buiten de Europese Unie?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in principe alleen voor het leveren van de door u gewenste diensten. Indien wij voor het leveren van deze diensten gebruik maken van externe dienstverleners, hebben ook deze dienstverleners uitsluitend in het kader van hun dienstverlening toegang tot uw persoonsgegevens. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de bepalingen inzake gegevensbescherming worden nageleefd en verplichten ook externe dienstverleners daartoe. Wij hebben met de betrokken derden gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten, die de nodige waarborgen bevatten met betrekking tot de vertrouwelijkheid en de naleving van de privacy van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande het voorgaande is het echter mogelijk dat SMA Benelux uw persoonsgegevens bekendmaakt aan de bevoegde autoriteiten (i) als SMA Benelux hiertoe verplicht is krachtens de wet of een gerechtelijke procedure en (ii) om onze rechten te beschermen en te verdedigen.

In bepaalde beperkte gevallen kan SMA Benelux persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte aan een ontvanger in een land dat niet valt onder een besluit van de Europese Commissie om een passend beschermingsniveau te bieden, is echter onderworpen aan de bepalingen van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht, die (i) de door de Europese Commissie uitgevaardigde modelcontractbepalingen bevat, of (II) elk ander mechanisme overeenkomstig de privacywetgeving, of enige andere regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.


2.4. Welke rechten heeft u als betrokkene?

U heeft verschillende rechten:

 • U heeft steeds een recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe na te gaan welke persoonsgegevens wij over u verwerken;

 • U heeft steeds een recht op verbetering van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u verwerken, te verbeteren of aan te vullen;

 • U heeft een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe persoonsgegevens die wij over u verwerken, definitief te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht uw persoonsgegevens op uw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet;

 • U heeft een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegeven die op u betrekking hebben. Dit laat u toe het gebruik van uw persoonsgegevens door ons te bevriezen, zonder deze te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht uw persoonsgegevens op uw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet;

 • U heeft een recht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit laat u toe u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet altijd verplicht uw bezwaar te honoreren – dit recht geldt enkel wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang;

 • U heeft steeds het recht uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming;

 • U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;

 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat u toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst met u.

Indien u één van de hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons te contacteren op info@sma-benelux.com, +32 15 28 67 39 of per post. Verstrekte informatie is in eerste instantie kosteloos. U kunt deze rechten op redelijke basis uitoefenen.


2.5. Heeft u vragen of een klacht?

Voor alle vragen of klachten in verband met de verwerking van persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren:

SMA Benelux BV
Generaal De Wittelaan 19 C
2800 Mechelen
Info@sma-benelux.com
Tel: +32 15 28 67 39


U kan steeds ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van de plaats waar u woont. Voor België is dit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
Tel. +32 2 247 48 00
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


Voor Nederland is dit:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel. 088 - 1805 250
autoriteitpersoonsgegevens.nl


Voor Luxemburg is dit:

Commission Nationale pour la Protection des Données
15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux
Tel. (+352) 26 10 60 -1
cnpd.public.lu

4. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Daarom raden wij u aan om deze regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkt op 29/10/21