SMA Solar Technology AG behaalt hogere omzet en winst in het boekjaar 2022 en verhoogt de prognose voor 2023

SMA Solar Technology AG behaalt hogere omzet en winst in het boekjaar 2022 en verhoogt de prognose voor 2023

  • Succesvol 2022 ondanks uitdagingen
  • Omzet van het concern stijgt met 8,4 procent tot 1.065,9 miljoen euro
  • Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) stijgt tot 70 miljoen euro
  • Zeer goede omzet- en winstontwikkeling verwacht voor eerste kwartaal 2023
  • Prognose voor het boekjaar 2023 verhoogd: omzet steeg van 1.450 tot 1.600 miljoen euro (voorheen: 1.350 tot 1.500 miljoen euro) en EBITDA van 135 tot 175 miljoen euro (voorheen: 100 tot 140 miljoen euro)

SMA Solar Technology AG (SMA/ISIN: DE000A0DJ6J9/FWB: S92) bevestigt de voorlopige cijfers voor het volledige jaar 2022 die op 9 maart 2023 werden gepubliceerd en verhoogde op 29 maart de prognose voor 2023.

In het afgelopen boekjaar 2022 steeg de geconsolideerde omzet met 8,4 procent tot 1.065,9 miljoen euro (2021: 983,4 miljoen euro), ondanks leveringsproblemen en uitstel van projecten in het segment Large Scale & Project Solutions in de eerste helft van het jaar.

"Wij hebben het boekjaar 2022 met succes afgesloten en zijn zeer optimistisch over de verdere ontwikkeling in het lopende boekjaar. De leveringssituatie voor elektronische componenten is in het afgelopen boekjaar geleidelijk verbeterd. Onze maatregelen ter verbetering van de bedrijfsontwikkeling hebben effect gehad en wij zetten onze strategie "SMA 2025" consequent voort. De SMA Groep is dus goed gepositioneerd voor een verdere winstgevende groei. In de segmenten C&I en Large Scale & Project Solutions verwachten wij tevens al in het boekjaar 2023 een positieve EBIT te realiseren", aldus Jürgen Reiner, woordvoerder van de Raad van bestuur van SMA.

De brutomarge van 21,0% (2021: 17,8%) lag boven het niveau van vorig jaar, met name dankzij de toegenomen winstgevendheid in het segment Home Solutions. Het bedrijfsresultaat vóór aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) is aanzienlijk gestegen van 8,5 miljoen euro in het boekjaar 2021 tot 70,0 miljoen euro. Dit komt overeen met een EBITDA-marge van 6,6% (2021: 0,9%). Zowel de aanhoudende grote vraag en het steeds betere aanbod van elektronische onderdelen in de tweede helft van het jaar, alsook de prijsverhogingen hebben tot deze positieve ontwikkeling bijgedragen. Het bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT) steeg van −33,2 miljoen euro in het boekjaar 2021 tot 31,9 miljoen euro (EBIT-marge 2022: 3,0%; 2021: −3,4%). Het resultaat van het concern steeg tot 55,8 miljoen euro (2021: −23,2 miljoen euro). Naast de goede operationele ontwikkeling droegen ook de hogere uitgestelde belastingvorderingen bij, die met 25,2 miljoen euro stegen als gevolg van de positieve vooruitzichten voor het boekjaar 2023. Het in het volledige jaar 2022 verkochte omvormervermogen bedroeg 12,2 gigawatt (2021: 13,6 gigawatt).

Met 220,1 miljoen euro lag de nettoliquiditeit op hetzelfde niveau als vorig jaar (31 december 2021: 221,7 miljoen euro). De eigenvermogensratio steeg tot 41,8% aan het eind van het verslagjaar (31 december 2021: 38,7 procent).

Omzetgroei met dubbele cijfers in de segmenten Home Solutions en C&I

De bedrijfsopbrengsten in het segment Home Solutions lagen in 2022 26,2 procent hoger dan het voorgaande jaar en bedroegen 335,0 miljoen euro (2021: €265,4 miljoen euro). Het aandeel in de totale omzet steeg daarmee tot 31,4 procent (2021: 27,0%). De regio EMEA heeft met 86,7% (2021: 81,1%) verder het grootste aandeel in de verkoop. De regio Amerika droeg 8,3% bij (2021: 10,9%) en de regio APAC 5,0% (2021: 8,0%). De EBIT in het segment Home Solutions steeg tot 53,8 miljoen euro (2021: 37,6 miljoen euro) dankzij de omzetgroei als gevolg van de verbeterde leveringssituatie en prijsverhogingen. Dit komt overeen met een EBIT-marge van 16,1% (2021: 14,2%). Hier was vooral de verbeterde leveringssituatie in een sterk vierde kwartaal merkbaar.

De bedrijfsopbrengsten in het segment Commercial & Industrial Solutions (C&I) stegen met 18,3 procent tot 290,3 miljoen euro (2021: 245,4 miljoen euro). Ook hier is de positieve ontwikkeling van het aanbod van elektronische componenten merkbaar geweest, vooral in de omzetontwikkeling van het vierde kwartaal. Het aandeel in de totale omzet van de SMA Groep bedroeg 27,2 procent (2021: 24,9 procent). Regionaal gezien was de regio EMEA goed voor 79,4% van de inkomsten van het segment, de regio Amerika 11,5% en de APAC-regio 9,1% (2021: 71,5% EMEA, 16,1% Amerika, 12,4% APAC). De EBIT bedroeg −26,0 miljoen euro (2021: −18,0 miljoen euro). Reden hiervoor waren de hogere inkoopprijzen, die niet in dezelfde mate konden worden doorberekend als in het segment Home Solutions. Bovendien konden de zwakke marges van het eerste halfjaar niet volledig worden gecompenseerd, ondanks de goede ontwikkeling in het tweede halfjaar.

De opbrengsten in het segment Large Scale & Project Solutions bedroegen 440,6 miljoen euro in de verslagperiode. Dit is 6,8 procent onder het niveau van het jaar daarvoor (2021: 472,6 miljoen euro). Een belangrijke reden was het uitstel van projecten in de eerste helft van 2022 als gevolg van het Amerikaanse antidumpingbeleid jegens Chinese modulefabrikanten. De omzet ontwikkelde zich merkbaar beter in het vierde kwartaal, nadat in juni 2022 de invoerheffingen voor vier Zuidoost-Aziatische landen werden opgeschort. Het aandeel van de totale omzet in het segment Large Scale & Project Solutions bedroeg 41,4 procent (2021: 48,1%) en behaalde daarmee opnieuw het hoogste aandeel in de totale omzet van de SMA Groep. De regio Amerika was goed voor 45,3% (2021: 51,8%), de regio APAC voor 21,5% (2021: 27,1%) en de regio EMEA voor 33,2% (2021: 21,1%) van de omzet van het segment. De EBIT in het segment Large Scale & Project Solutions bedroeg −13,5 miljoen euro (2021: −62,8 miljoen euro) als gevolg van een lagere omzet. De EBIT-marge bedroeg −3,1 procent (2021: −13,3%).

Orderboek blijft op een zeer hoog niveau

Het orderboek van de SMA Groep bedroeg 2.077,4 miljoen euro op 31 december 2022, een historisch hoog niveau (31 december 2021: 886,6 miljoen euro). Van dit bedrag was 1.700,7 miljoen euro toe te schrijven aan de productactiviteiten – dit komt overeen met een verviervoudiging ten opzichte van het productgerelateerde orderboek van het voorgaande jaar (31 december 2021: 408,8 miljoen euro). De dynamische ontwikkeling van de vraag wordt weerspiegeld in alle segmenten: het orderboek in het segment Large Scale is bijvoorbeeld gestegen tot 603 miljoen euro (31 december 2021: 253 miljoen euro), gevolgd door de segmenten Home Solutions met 589 miljoen euro (31 december 2021: 81 miljoen euro) en C&I met 508 miljoen euro (31 december 2021: 75 miljoen euro).

Zeer goede bedrijfsontwikkeling verwacht in het eerste kwartaal van 2023 en stijging van de prognose voor het gehele jaar 2023

Vanwege een verwachte zeer goede omzet- en winstontwikkeling in het eerste kwartaal van 2023 en een momenteel verbeterde leveringscapaciteit, een hogere bezettingsgraad in de productiesector en een goede productmix, heeft de Raad van Bestuur de prognose voor het lopende boekjaar in zijn adhoc-mededeling van gisteren verhoogd. Het bestuur verwacht nu een omzet van 1.450 tot 1.600 miljoen euro (voorheen: 1.350 tot 1.500 miljoen euro) en een EBITDA van 135 tot 175 miljoen euro (voorheen: 100 tot 140 miljoen euro).


Over SMA
Als wereldwijde koploper in PV-en buffer-systeemtechniek tekent de SMA Groep vandaag al de lijnen uit voor de decentrale en hernieuwbare energievoorziening van morgen. Het portfolio van SMA omvat een breed scala aan efficiënte zonne- en batterijomvormers, geïntegreerde systeemoplossingen voor zonnestroominstallaties en opslagsystemen van alle vermogensklassen, slimme energiebeheersystemen en oplaadoplossingen voor elektrische voertuigen en power-to-gas-toepassingen. Digitale dienstverlening op het gebied van energie en ondersteuning tot en met overname van de bedrijfsvoerings- en onderhoudsservices voor PV-centrales maken het aanbod compleet. Over de gehele wereld zijn SMA omvormers met een totaal vermogen van meer dan 120 gigawatt in meer dan 190 landen geïnstalleerd. Met het vermogen dat door zonnestroomomvormers van SMA in de afgelopen 20 jaar is gegenereerd, kon ongeveer 63 miljoen ton CO2e worden vermeden. Dit komt overeen met een vermeden milieuschade van meer dan 12 miljard euro. De vaak bekroonde technologie van SMA is beschermd door meer dan 1.700 octrooien en geregistreerde gebruiksmodellen. Sinds 2008 is het moederbedrijf SMA Solar Technology AG in de Prime Standard genoteerd op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en opgenomen in de TecDAX alsook in de SDAX.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Dagmar Buth-Parvaresh
Tel.+49 561 9522 421414
Presse@SMA.de

Contact Investor Relations:
Viona Brandt
Tel. +49 175 93 93 320
Investor.Relations@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van het bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard van de zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn op de SMA website www.SMA.de beschikbaar. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.