SMA Solar Technology AG boekt zoals verwacht groot verlies in 2018 - bedrijfsprestaties en programma van kostenbesparingen ontwikkelen zich zoals gepland in eerste kwartaal van 2019

SMA Solar Technology AG boekt zoals verwacht groot verlies in 2018 - bedrijfsprestaties en programma van kostenbesparingen ontwikkelen zich zoals gepland in eerste kwartaal van 2019

Overzicht van boekjaar 2018:

  • Totale verkochte omvormercapaciteit met ca. 8,5 GW op hetzelfde niveau als vorig jaar (2017: 8,5 GW)
  • Omzet van 760,9 miljoen € beïnvloed door toegenomen prijsdruk als gevolg van de terugval op de Chinese markt (2017: 891,0 miljoen €)
  • Resultaat voor intresten, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen (EBITDA) van -69,1 miljoen € aanzienlijk beïnvloed door eenmalige posten (2017: 97,3 miljoen €)
  • Solvabiliteitsratio nog steeds hoog met 42,9 % (31 december 2017: 50,3 %) en een sterke nettokaspositie van 305,5 miljoen € (31 december 2017: 449,7 miljoen €)
  • De Raad van Bestuur verwacht in het eerste kwartaal van 2019 een omzet van 160 tot 170 miljoen € en een EBITDA tussen -5 en 0 miljoen €, en bevestigt de omzet- en winstverwachting voor het gehele jaar


In boekjaar 2018 verkocht SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) omvormers met een gecumuleerd vermogen van ongeveer 8,5 GW. Het totale verkochte omvormervermogen was bijgevolg gelijk aan dat van het voorgaande jaar (2017: 8,5 GW). De omzet van de SMA-Groep daalde tot 760,9 miljoen € (2017: 891,0 miljoen €), vooral ten gevolge van de abrupte terugval van de markt voor zonnepanelen in China, waardoor Chinese aanbieders steeds verder naar de internationale markten zijn opgeschoven en er een enorme prijsdruk is ontstaan. De EBITDA bedroeg -69,1 miljoen € (EBITDA-marge: -9,1 %; 2017: 97,3 miljoen €, 10,9%) en werd sterk beïnvloed door eenmalige posten.

Het nettoresultaat kwam uit op -175,5 miljoen € (2017: 30,1 miljoen €). De winst per aandeel bedroeg hierdoor 5,06 € (2017: 0,87 €). De nettokaspositie bleef met 305,5 miljoen € op een hoog niveau (31 december 2017: 449,7 miljoen €). Met een solvabiliteitsratio van 42,9 % (31 december 2017: 50,3 %) per eind 2018 heeft SMA een solide balansstructuur. Daarnaast heeft het bedrijf een kredietlijn van 100 miljoen € van binnenlandse banken.

"2018 was een lastig jaar voor SMA", aldus Jurgen Reinert, algemeen directeur van SMA. "Het boekjaar werd ingezet met een groot aantal lopende bestellingen. Het aanhoudende tekort aan elektronische componenten had echter tot gevolg dat we onze klanten slechts in beperkte mate konden beleveren. Dat gold met name voor het segment van de commerciële fotovoltaïsche systemen. Eind mei besloot de Chinese overheid om zijn expansieplannen voor fotovoltaïsche systemen en de subsidies voor zonne-energie met onmiddellijke ingang drastisch in te krimpen. Als gevolg daarvan namen Chinese aanbieders steeds meer hun toevlucht tot de internationale markten en hebben zij in alle segmenten een enorme prijsdruk veroorzaakt. In de tweede helft van het jaar hebben projectontwikkelaars en investeerders de implementatie van fotovoltaïsche projecten uitgesteld tot volgend jaar in afwachting van verdere prijsdalingen. Daarnaast werd het groeisegment van de opslagtechnologie beïnvloed door de beperkte beschikbaarheid van batterijopslagsystemen. Wij reageerden vroegtijdig op deze ontwikkelingen en troffen maatregelen om de kosten te verlagen en de omzet te verhogen, zodat SMA snel weer winstgevend kan worden. De verkoop van onze Chinese dochterondernemingen is afgerond. Hoewel een inkrimping van het personeel in Duitsland helaas niet kon worden vermeden, konden we dit op een sociaal verantwoorde manier doorvoeren door middel van een vrijwillig ontslagprogramma.”

Voor het eerste kwartaal van 2019 verwacht de Raad van Bestuur van SMA een omzet van 160 tot 170 miljoen € (Q1 2018: 182,5 miljoen €) en een EBITDA tussen -5 en 0 miljoen € (Q1 2018: 17,5 miljoen €). De Raad van Bestuur van SMA bevestigt zijn omzet- en winstvooruitzichten voor boekjaar 2019, zoals gepubliceerd op 24 januari 2019. Die prognoses gaan uit van een omzet tussen 800 en 880 miljoen € en een EBITDA tussen 20 en 50 miljoen €. De Raad van Bestuur gaat ervan uit dat de waardeverminderingen en de afschrijvingen ongeveer 50 miljoen € zullen bedragen. "SMA ontving sinds het begin van het jaar een groot aantal orders en zag zijn bedrijfsactiviteiten positief evolueren", aldus Reinert. "Wij zullen deze trend in de loop van het jaar versterken door nieuwe domeinen te betreden, zoals grootschalige opslagsystemen en rendementsverhoging, en door nieuwe, kostengeoptimaliseerde producten en systeempakketten te introduceren. We zullen ook de kansen aangrijpen die voortvloeien uit de consolidatie van de markt en de verwachte groei in het segment Nutsvoorzieningen en Opslag, en in de regio's EMEA en het Amerikaanse continent.”

Het jaarverslag van 2018 van SMA is online beschikbaar op www.SMA.de/IR/FinancialReports.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevend specialist op het gebied van fotovoltaïsche systeemtechnologie, bepaalt de SMA-Groep de norm voor de gedecentraliseerde, hernieuwbare energie van morgen. Het uitgebreide gamma van SMA bestaat uit efficiënte fotovoltaïsche omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor zonnesytemen in alle vermogenscategorieën, intelligente oplossingen voor energiebeheer en batterijopslag, en complete oplossingen voor hybride toepassingen die gebruik maken van diesel en zonne-energie. Het gamma van SMA wordt vervolledigd door digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening gericht op de exploitatie en het onderhoud van fotovoltaïsche energiecentrales. Omvormers van SMA met een totaal vermogen van 75 gigawatt werden wereldwijd geïnstalleerd in meer dan 190 landen. De technologie van SMA werd veelvuldig bekroond en wordt beschermd door meer dan 1200 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij, SMA Solar Technology AG, is sedert 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en staat genoteerd in de SDAX.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.