Ben jij een #PVPioneer?

Bedankt voor de talrijke inzendingen voor onze #PVPioneers campagne.

De wedstrijd is afgesloten. Onze SMA juryleden zullen nu de winnaars kiezen en verwittigen – of u al dan niet gewonnen heeft zal in de komende weken onthuld worden. Wij duimen alleszins mee voor u!

Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden "Wedstrijd #PVPioneers“ De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

1. Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door Social Web Sherpas GmbH, Dresdner Straße 172 C, 01705 Freital (hierna "Social Web Sherpas" genoemd), in opdracht van SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal (hierna "SMA" genoemd).

2. Voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd

De wedstrijd zal plaatsvinden van 01-10-2020 tot 31-12-2020, 23:59 uur op

 1. Facebook, LinkedIn, Instagram & Twitter (www.facebook.com ; www.instagram.com, www.linkedin.com ; www.twitter.com en
 2. het forum www.photovoltaikforum.com, op sma.de, en www.sunnyportal.com en via de eigen newsletter van SMA.

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer

 1. een foto van zijn of haar SMA omvormer, de leeftijd van de omvormer en de hashtag #PVPioneers openbaar zichtbaar posten op Facebook/ LinkedIn/ Twitter/ Instagram.
 2. een foto van zijn of haar SMA omvormer en het bouwjaar van de omvormer via e-mail naar het opgegeven e-mail- of postadres zenden (Social Web Sherpas GmbH, Dresdner Straße 172 C, 01705 Freital, Duitsland).

Toon ons een foto van jouw SMA omvormer die minstens 15 jaar oud is (d.w.z. geproduceerd in 2005 of eerder).

Let erop dat de bijdrage geen immorele, lasterlijke, discriminerende of aanstootgevende inhoud bevat, noch illegale activiteiten mag vermelden of aanmoedigen. Deelnemers waarvan de bijdrage een dergelijke inhoud bevat, zullen worden gediskwalificeerd.

Voor deelname aan de wedstrijd komen personen in aanmerking die woonachtig zijn in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië, de Verenigde Staten en Australië en die ouder zijn dan 18 jaar. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van SMA en haar dochterondernemingen, evenals medewerkers van samenwerkingspartners die betrokken zijn of waren bij creëren of afwikkelen van de wedstrijd.

Onder alle deelnemers worden 15 sets verloot, die de volgende producten bevatten

 • 1 x SunnyBAG Iconic Solar rugzak met ingebouwd zonnepaneel van 7 Watt
 • 1 x Garmin Instinct Solar - waterdichte GPS-Smartwatch met zonnestroom-laadfunctie
 • 1 x X-DRAGON Solar lader 40W 18V
 • 1 x LED opvouwbare campinglamp GlobaLink

Juridische stappen zijn in dit verband uitgesloten. Indien een van de bovengenoemde producten niet beschikbaar is, heeft SMA het recht deze te vervangen door een soortgelijk, in ieder geval gelijkwaardig product.

Commerciële deelname of een door derden bemiddelde deelname (bijvoorbeeld door loterijdiensten, bemiddelaars of -zoekmachines) is verboden. Meervoudige deelnames (bijvoorbeeld met verschillende e-mailadressen) en deelname onder valse identiteit of met de identiteit van derden zijn niet toegestaan.

Van de deelnemers kan worden verlangd dat zij aantonen dat ze in aanmerking komen voor deelname aan de wedstrijd. Indien de deelnemers niet binnen de door Social Web Sherpas gestelde termijn bewijzen dat zij in aanmerking komen voor deelname, behoudt Social Web Sherpas zich het recht voor om de deelnemers uit te sluiten van deelname.

3. Rechten

Door deelname verleent de deelnemer SMA het niet-exclusieve, kosteloze recht om de afbeelding en de teksten die de deelnemer in de loop van de wedstrijd heeft gepubliceerd of aan SMA heeft doorgegeven, verder te gebruiken en te publiceren.

Door deel te nemen, bevestigt de deelnemer dat hij/zij de rechten bezit op de geplaatste afbeelding/tekst of dat hij/zij toestemming heeft om deze te posten ten behoeve van de wedstrijd. Indien er rechten van derden bestaan, bevestigt de deelnemer dat hij/zij alle rechten heeft verkregen om deel te nemen aan deze wedstrijd.

Indien een of meer personen herkenbaar op de afbeelding zijn afgebeeld, moeten de betrokken personen of, in het geval van minderjarigen, hun wettelijke voogden ermee instemmen dat de afbeeldingen mogen worden gebruikt en gepubliceerd.

Hetzelfde geldt voor het geval dat een andere persoon de foto heeft genomen; ook dan moet zijn of haar toestemming worden verkregen.

Het gebruik van afbeeldingen van derden uit het internet is daarom - zonder toestemming van de auteursrechthebbende - niet toegestaan.

Door deelname bevestigt de deelnemer dat hij/zij de desbetreffende toestemmingsverklaringen heeft ontvangen en dat hij/zij deze indien nodig schriftelijk kan overleggen. Indien, in tegenstelling tot de bovenstaande bevestigingen van de deelnemer, door de publicatie van de foto inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden, vrijwaart de deelnemer SMA voor enigerlei kosten, in het bijzonder voor schadevergoedingen aan de benadeelde partij in geval van inbreuk.

4. Bepalen van de winnaar en berichtgeving aan de winnaar

De winnaars worden gekozen door een jury. Ze worden binnen 10 dagen na afloop van de wedstrijd op de hoogte gebracht via

 

 1. Facebook, LinkedIn, Instagram of Twitter prive-bericht of -commentaar en gevraagd om hun voor- en achternaam en adres naar SMA te sturen via een Facebook, LinkedIn, Instagram of Twitter privé-bericht.
 2. e-mail en verzocht om hun voor- en achternaam en adres via e-mail naar SMA te sturen.

Als de contactgegevens niet binnen 7 dagen na kennisgeving aan de winnaar worden verzonden, kan Social Web Sherpas de winnaar schriftelijk een aanvullende termijn van 7 dagen verlenen. Als de contactgegevens niet binnen de door Social Web Sherpas gestelde termijn worden verzonden, vervalt elke aanspraak op de prijs.

Indien er geen berichtgeving over de gewonnen prijs mogelijk is, is Social Web Sherpas niet verplicht om verder navraag te doen; er bestaat in dit geval geen aanspraak op de prijs.

5. Uitsluiting van deelnemers

Social Web Sherpas behoudt zich het recht voor om deelnemers die onjuiste of onvolledige informatie verstrekken, ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken, verdacht worden van manipulatie of die op een andere manier niet voldoen aan de voorwaarden voor deelname, uit te sluiten van deelname zonder verdere opgaaf van redenen.

Dit geldt met name als de deelnemer in tegenstelling tot par. 3, niet kan aantonen dat derden die rechten hebben op de ingezonden foto, instemmen met het gebruik hiervan voor wedstrijddoeleinden. Indien aan de voorwaarden voor uitsluiting is voldaan, kunnen winsten achteraf worden ingetrokken of kunnen reeds geleverde prijzen worden teruggevorderd.

Social Web Sherpas behoudt zich het recht voor om de deelnemer te vragen commentaar te geven, indien reden voor uitsluiting wordt vermoed. Indien de deelnemers niet binnen de door Social Web Sherpas gestelde termijn verklaart dat zij in aanmerking komen voor deelname, behoudt Social Web Sherpas zich het recht voor om de deelnemers uit te sluiten van deelname.

Verdere uitsluitingsgronden worden bepaald in de paragrafen 2 en 4.

6. Geen overdracht van de prijs

Indien het niet mogelijk is om de prijs aan de winnaar over te dragen (bijvoorbeeld omdat het recht op de prijs door de deelnemingsvoorwaarden is vervallen of de winnaar de prijs niet accepteert), heeft Social Web Sherpas in overleg met SMA het recht om naar eigen inzicht te beslissen wat er met de prijs moet gebeuren (bijvoorbeeld of de prijs wordt toegekend aan de deelnemers die niet hebben gewonnen of dat de prijs niet wordt toegekend aan de deelnemers die niet volgens deze deelnemingsvoorwaarden hebben gewonnen).

7. Privacy

SMA is de verantwoordelijke instantie inzake gegevensbescherming voor alle persoonlijke gegevens die in het kader van de wedstrijd worden verzameld, verwerkt en gebruikt. SMA gebruikt de Social Web Sherpas voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens.

SMA gebruikt de gegevens van de deelnemers alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of met toestemming van de deelnemers.

De volgende gegevens worden door de organisator bij de deelnemers verzameld en gebruikt voor het creëren, uitvoeren en afhandelen van de wedstrijd: Facebook User ID, naam van de deelnemer, adres, e-mailadres. Na afloop van de wedstrijd en een succesvolle verdeling van de prijzen worden de gegevens van de deelnemers verwijderd.

8. Beperking van de aansprakelijkheid

Social Web Sherpas aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van gegevens, in het bijzonder die welke zich voordoen tijdens de gegevensoverdracht, technische defecten en verloren, beschadigde of vertraagde inzendingen als gevolg van netwerk-, hardware- of softwareproblemen.

Eventuele aanspraken van de winnaars op garanties zijn uitgesloten.

9. Wijziging / stopzetting van de wedstrijd

Social Web Sherpas behoudt zich, na overleg met SMA, het recht voor om de wedstrijd te wijzigen of te beëindigen in geval van onvoorziene omstandigheden.

Social Web Sherpas heeft in het bijzonder het recht om, na overleg met SMA, de wedstrijd te beëindigen, te annuleren of op te schorten indien

 • een poging tot misbruik door manipulatie wordt ontdekt, of
 • tijdens de uitvoering de gebruiksvoorwaarden van Facebook/ LinkedIn/ Instagram/ Twitter worden gewijzigd, zodat een uitvoering volgens de geldende voorschriften van Facebook/LinkedIn/Instagram/Twitter niet mogelijk is of de wedstrijd is stopgezet om redenen van welke aard dan ook door Facebook/ LinkedIn/ Instagram/ Twitter, of
 • een ordentelijke uitvoering niet meer is gewaarborgd, met name in geval van hardware- of softwarefouten, programmafouten, computervirussen of ongeoorloofde ingrepen door derden, alsmede bij mechanische, technische of juridische problemen.

10. Nietigheid van afzonderlijke bepalingen

Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig mocht zijn, blijft de werkzaamheid van de overige voorwaarden onverlet.

11. Overdracht, contante uitbetaling, juridische stappen

Een contante uitbetaling van de prijs is niet mogelijk. Eventuele aanspraken op prijzen zijn niet overdraagbaar. Juridische stappen zijn uitgesloten.