Foutcodes

De oorzaak en oplossing van verschillende foutcodes.

Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor installateurs. Alle controles en metingen mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd vakman. Contact met de SMA Service Line moet via een installateur lopen.

Foutmelding 'DI MEAS'

Een DI MEAS melding is een melding dat de lekstroom te hoog is (of was*) – hoger dan 90 mA, of dat op een bepaald moment een verandering is geweest van meer dan 30 mA.

De oorzaak kan zich overal bevinden

 • Langs AC zijde: Meet even tussen nul en aarde. U zou hier ongeveer een 0.8 V moeten meten. Hoger betekent dat iets niet correct is met de nulgeleider en/of aarde.

 • Langs DC zijde: Meet de strings op een moment dat de fout aanwezig is.
  Een slechte aardingsconnectie tussen het FRAME van de panelen en de omvormer kan statische spanningsopbouw veroorzaken en op een bepaald moment lekstroom veroorzaken.

* Daarom is het nodig om eerst een reset te maken van de fout om te achterhalen of de fout nog aanwezig is of reeds weg is.


Foutmelding 'Code 35': aardlekfout

De foutmelding Code 35 wijst op een aardlekfout.

Deze fout kan zich overal bevinden. Lekstromen van de zonnepanelen zijn het meest voor de hand liggend. DC lijnen, DC connectoren ( lek via water), modules en overvoltage protection kunnen deze veroorzaken.

Het is ook meestal zo dat de fout van tijdelijke aard is geweest. U kunt best ook via Sunny Explorer de fout eerst resetten en dan zien of deze nog aanwezig is.

De fout kan zich echter ook in de nulgeleider en/of aarding bevinden. Meestal is dit dan te zoeken in slechte contacten langs AC zijde. Een handig hulpmiddel is het meten van de spanning tussen nulgeleider en aarding. Dit bedraagt 0.7 a 0.8V. 0V is verdacht en tussen 1 en 30V wijst meestal op een bevestiging van slechte contacten.

Bekijk best niet alleen de aansluitpunten van de omvormer maar de ganse installatie.

Heel uitzonderlijk (kans is minder dan 1%) kan een aardlek in de omvormer de fout veroorzaken.

Het betreft hier dan nog meestal een permanente fout.


CODE 74: VARISTOR DEFECT

(7401)

Controleer de varistoren zoals in de handleiding van de omvormer aangegeven. Werkt het toestel nog? Indien niet, neem contact op met de Service Line.

Een varistor is een eerste ingangsbescherming langs de DC-zijde voor de omvormer. Deze gaat stuk door een externe oorzaak ( bv. blikseminslag in de buurt).

Bij een beschaden varistor loopt men risico omdat de eerste bescherming voor de omvormer weg is. Bij een eventuele nieuw probleem kan er meer schade optreden.

U kunt een set varistoren bestellen via de Service Line. Ze dienen steeds per set te worden vervangen. De varistoren moeten steeds worden vervangen door een gekwalificeerd elektricien.


SPARES: BATTERIES SBEAM RADIO

De batterijen voor de Sunny Beam Radio (serienummer bestaat uit 5 cijfers) zijn niet meer in de handel verkrijgbaar. Deze batterijen hebben een speciale spanning en kunnen niet vervangen worden door andere batterijen (oplaadbaar of niet-oplaadbaar). Mocht u hiermee toch experimenteren, kunt U het toestel definitief beschadigen.

De mogelijkheid bestaat wel om de Sunny Beam Radio te gaan gebruiken via de USB kabel die je kan verbinden met een 230V/USB power adapter.


CODE 90: WIJZIGING PARAMETERS NIET MOGELIJK

(9002 – 9003 – 9005)

De omvormer slaat de nieuwe gegevens niet op.
Controleer of er voldoende DC -spanning aanwezig is. Wacht tot de omvormer produceert.
Controleer of de draaiwielschakelaars correct zijn ingesteld.

Zijn de parameters beveiligd? Gebruik dan uw Grid Guard Code om toegang te krijgen.


CODE: 7: FREQUENTIE NIET TOEGESTAAN

(701)

De netfrequentie ligt buiten de instellingen van de omvormer.

Controleer of het toestel op de juiste landnorm staat.

Zijn ze werken aan het uitvoeren in de omgeving? De netbeheerder kan tijdens werkzaamheden tijdelijk de frequentie veranderen om injectie te vermijden.


CODE 9: PE AANSLUITING ONTBREEKT

Controleer de AC kant van de installatie

Betreft het een netwerk zonder nulgeleider? Schakel de netbewakingsparameter uit en leg extra kabel.

Zie de Tech Tip hierover

Is het een netwerk met nulgeleider? Meet even tussen nulgeleider en aarde. U verwacht hier een lage spanning (<5V). Hogere waarden geven aanleiding tot controle van de AC-zijde, PE (aarde), en N (nulgeleider).

Controleer de tijdstippen en de duur van de onderbreking. Andere toestellen in de installatie geven soms aanleiding tot korte storingen die de omvormer gaat noteren.

Indien het een Sunny Boy TL-20 toestel betreft met een fout die sporadisch terug komt, contacteer de Service Line.


CODE 33: INSTABIEL BEDRIJF

De DC-spanning is niet voldoende voor een stabiele werking

Wacht tot er voldoende instraling is. Op bepaalde momenten, zowel tijdens het opstarten ’s morgens als tijdens het afkoppelen s' avonds kunt u tijdelijk een situatie hebben van net wel/net niet voldoende spanning. Dit is geen reden tot ongerustheid.

Een oorzaak kan ook zijn dat SMA ShadeFix niet is ingeschakeld op de omvormer wanneer er schaduw (lage zonnestand) of sneeuw is op de panelen.

Neem contact op met de Service Line wanneer de instraling voldoende is en de opstarttijd lang duurt.


INFO RISO

Deze melding betekent dat een aardlekprobleem werd vastgesteld en dat de RISO (isolatieweerstandswaarde) te klein is. Meestal is dit geen fout van de omvormer, maar is dit eerder bij beschadigde panelen, kabel of stekkers te zoeken.

Transfoloze (TL) omvormers kunnen door veelvuldige aardlekproblemen beschadigd geraken.

Bekijk ook even de LEDs. Een rode LED betekent een isolatiefout. Een gele LED knippercode (5x) is ook een foutmelding. Een groene knipperende LED betekent dat bij opstart de isolatietest wordt uitgevoerd.

Zie ook de FAQ over CODE 35 voor meer informatie.


INFO IGBT

De gele LED knippert 5x. Er is een storing in de elektronika.Deze storing kan sporadisch of doorlopend zijn. Er is geen injectie op het net.

Deze fout kan ontstaan door aardlek of isolatieproblemen in het DC-gedeelte. Zie de FAQ over RISO.

Bij doorlopende fouten moet het toestel worden vervangen. Neem hiervoor contact op met de Service Line.


MELDING Imax

Deze storingsmelding geeft aan dat er een overstroom is langs de AC-zijde.

Deze melding kan enkel bij toestellen met transfo wanneer de stroom (DC componenten) langs AC-zijde de ingestelde parameter (landnorm) overstijgt. Deze melding krijgt u wanneer de DC-stroom, in de normering vastgelegde waarde, overschreden wordt door een externe oorzaak.

TL toestellen gaan door een hoge DC-stroom op de AC-zijde niet in storing. De omvormer gaat zich omwille van veiligheidsaspecten wel ontkoppelen van het net.

Wanneer deze melding sporadisch voorkomt (een paar maal per week) zijn in principe geen verdere maatregelen nodig. Wanneer dit vaker voorkomt moet de AC installatie verder onderzocht worden.

Onderzoek de invloed van toestellen met zware motoren, DC remmen, verlichting (dioden), elektrische lasmachines, landbouwwerktuigen en/of industriële werktuigen in het algemeen.

Wanneer de melding ONONDERBROKEN voorkomt gedurende meerdere dagen kan de omvormer defect zijn.

OPGELET: Deze foutmelding onderscheidt zich van de Imax DC melding bij transfoloze (TL) toestellen.


MELDING Imax DC

Deze storingsmelding (alleen bij transfoloze (TL) toestellen) geeft een overstroomspanning aan op de DC-zijde.

Wanneer deze melding zelden voorkomt (paar maal per week), zijn geen verdere maatregelen nodig.

Het moet wel opgevolgd worden om te controleren dat het niet vaker begint voor te komen.

 • Bij een nieuwe installatie (of een vernieuwde bekabeling): controleer de configuratie in Sunny Design. Doe geen verdere testen indien de gemeten DC-spanning de maximale ingangsspanning van de omvormer overstijgt. Verwijder eerst onmiddellijk de bekabeling en controleer.
 • Bij een installatie die al een tijd storingsvrij werkte: het kan een toestelfout zijn. Neem hiervoor contact op met de Service Line.

OPGELET: Deze foutmelding onderscheidt zich van de Imax melding bij toestellen met transfo.


MELDING K1/K2-OPEN/CLOSE K1/K2-TRENN/SCHLIESS

(K2-OPEN   K2-TRENN, K1-CLOSE   K1-SCHLIESS, K2-CLOSE   K2-SCHLIESS)

Deze meldingen geven aan dat er een storing is met het Netrelais. Hierbij zal de LED 5x knipperen en de omvormer zal opnieuw proberen zich aan het net te koppelen.

Bij herhaaldelijk falen, zal de LED continue geel branden en zal het toestel zich afkoppelen uit veiligheidsredenen.

Neem hiervoor contact op met de Service Line.

Deze melding is bijna hetzelfde als de melding ‘Relais’


MELDING RELAIS

(RELAIS 1, RELAIS 2, RELAIS 3, RELAIS 4)

Deze meldingen geven aan dat er een storing is met het Netrelais. De omvormer koppelt zich niet aan het net. Hierbij zal de LED 5x knipperen en de omvormer zal opnieuw proberen zich aan het net te koppelen.

Bij herhaaldelijk falen, zal de LED continue geel branden en zal het toestel zich afkoppelen uit veiligheidsredenen.

Neem hiervoor contact op met de Service Line.

Deze melding is bijna hetzelfde als de melding ‘K1/K2-OPEN/CLOSE   K1/K2-TRENN/SCHLIESS’


MELDING SD-WR BRUCKE, SHUTDOWN

De omvormer heeft een fout ontdekt in de sturingselektronica. Neem contact op met de Service Line indien een PV Offset box is aangesloten.

Hierbij zal de LED 5x knipperen en de omvormer zal opnieuw proberen zich aan het net te koppelen.

De fout kan onstaan door veelvuldige isolatiefouten of aardlekproblemen. Bij een voortdurende foutmelding betreft het een fout van het toestel. Neem hiervoor contact op met de Service Line.


MELDING dI-Mess / dI-Meas

Een dI Meas melding is een melding dat de lekstroom te hoog is of was* (hoger dan 90 mA) of dat op een bepaald moment een verandering van meer dan 30 mA is geweest.

*Maak eerst een reset van de fout om te achterhalen of de fout nog aanwezig is of al weg is.

De oorzaak kan zich overal bevinden:

 • Langs AC-zijde: Meet tussen Nul en aarde. U zou hier ongeveer 0.8 V moeten meten. Hoger betekent dat iets niet helemaal correct is met de Nulgeleider en/of aarde.

 • Langs DC-zijde: Meet de strings (op een moment dat de fout aanwezig is).
  Zie ook de FAQ over de RISO en ISOLATIEFOUT.

 • Langs DC-zijde: Er kan een slechte aardingsconnectie zijn tussen het FRAME van de panelen en de omvormer. Dit kan statische spanningsopbouw veroorzaken en op een bepaald moment lekstroom veroorzaken.

 • Omvormer: Dit is enkel in uitzonderlijke gevallen.


MELDING Fac-Bfr / Fac-Srr

Dit betekent dat de gemeten frequentie buiten het bereik ligt van de ingstelde frequenties.

 • Bij een nieuwe installatie: Controleer de landinstellingen van de omvormer.

 • Bij een installatie die al een tijd in werking is: Meet of de gemeten frequentie binnen de (land)instellingen ligt.
  U leest op het display Fac-Bfr at ... Hz, Present ... Hz
  Ligt de gemeten frequentie buiten het bereik van de instellingen – Contacteer de netbeheerder. Wanneer er bijvoorbeeld werken worden uitgevoerd, kan de netbeheerder de frequentie lichtjes aanpassen  om injectie op het net te voorkomen.

Netfrequentiewaarden:

 • Nederland: NEN-EN-50438 - 48,00 - 51,00 Hz

 • België: C10/C11:2012 - 47,50 - 51,50 Hz

 • Luxemburg: VDE-AR-N 4105 - 47,50 - 51,50 Hz